ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಲಿತಾಂಶ್
ಧಾವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಶೆಂಭರ್ ಠಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ್

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸತತ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ 100% ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 8 ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ 62 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಮೆಡಲಿನ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಶಾಳಾಚಿ ಜೊನಿಷಾ ಲೋಬೊನ್ ಶೆಂಬರಾಂತ್ ಶೆಂಬರ್ ಅಂಕೆ ಜೊಡುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. 
2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಳಾಂನಿ ಧಾವೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸುನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಸರ್ವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಉತ್ತೀಮ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡುನ್ ಪಾಸ್ ಜಾತಾತ್.
ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದೊ. ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾತ್.