ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಜಾರ್ ಚಾಲನ್

1

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬಜಾರಾಕ್ ಚಾಲನ್

``ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜೀವ್ ಆನಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಜಾರ್. ಹ್ಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಸಿಡಿ ಶೆರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ಕೊನ್ಶಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಜೂನ್ 03 ತಾರಿಕೆರ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಜಾರ್ ಹಾಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಚಲಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.
 ಫುಲಾಂನಿ, ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂನಿ, ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಾ ನಾದಾನ್ ಪಾರ್ಕಾ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ತಚ್ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾವ್ಟೊ ಹಾಲವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಥಾವ್ನ್ ಮೇ 24 ವೆರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಜಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಫಕತ್ 8 ದಿಸಾಂನಿ ರು. 59,000/- ಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಜಾಲಾ. ಹಿ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಸಾಕ್ಸ್. ಹ್ಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಲಿಂ ದೊನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿಂ. ಕೆ. ಶಾರದಾ ಭಟ್ ಹಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ `ಅಸ್ತಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹಿಣೆ ತಶೆಂಚ್ ಡಾ. ವಾರಿಜಾ ನಿರೇಬೈಲ್ ಹಿಣೆ ಭಾಲಾವಳಿ ಬೊಲಿಂತ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಕವನಾಂ `ಪುಷ್ಪಮಾಳ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಹಾಣೆಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರ್ನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ದೊನ್‌ಯಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.  ದೊಗಾಂಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.


ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಶೆಂಬರ್ ಅಂಕೆ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೆಡಲಿನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಜೊನಿಶಾ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಕೂಳೂರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಫ್ನಿ ಕುವೆಲ್ಲೊಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಜಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ ಹಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಗಾಡ್ಯೆಚೊ ಮೆಲ್ವಿಚಾರಕ್ ಸಂದೀಪ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜೆರೊಮ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
 

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಣೆ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್ ಸಾಂದೊ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ವಂದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ.

ದನ್ಪರಾಂ ಪಂಪ್‌ವೆಲ್ ಸರ್ಕಲಾಥಾವ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ `ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಜಾರ್ ರ್‍ಯಾಲಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ.