ಕೊಂಕ್ಣಿಪೀಠ ಖಾತಿರ್ ಮನವಿ
ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಪೀಠ ಖಾತಿರ್ ಮನವಿ

ಜೂನ್ 06: ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೊ ನವೊ ಕುಲಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಡಾ. ಕೆ. ಭೈರಪ್ಪ ಹಾಕಾ ಭೆಟುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೀಠವಿಶಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಮನವಿ ದಿಲಿ.

ಮನವಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಲಪತಿನ್ ``ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಭಾಶೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮನವಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿಪೀಠ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಪೀಠ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರಾ, ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಕೃತಿಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಆನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಂಸೊಧ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ವಿಚಾರ್ ಗೋಷ್ಟಿ, ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಯೆತಾ. ತೊಲಾಮೊಲಾಂನಿ ಭರ್‍ಲಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.
 
ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ. ದೇವದಾಸ್ ಪೈ, ವಿ.ವಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಎಸ್. ಯಡಪಡಿತ್ತಾಯ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೊ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿತೊರಿ, ಕಾರ್ಕಳ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.